Παγκόσμια ημέρα όρασης

Η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κατά της τύφλωσης) Είναι ένα γεγονός το οποίο Επικεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον κάθε χρόνο, καθώς εστιάζει στην τύφλω­ση και τη μειωμένη όραση. Είναι αφιερωμένη στο δικαίωμα της όρασης για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. 0 εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης έχει καθοριστεί κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη του Οκτωβρίου.

Η καθιέρωση της ημέρας αυτής ξε­κίνησε την 8η Οκτωβρίου 1998, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στόχος των δύο οργανώσεων είναι να στρέψουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του στον πάσχοντα και το περιβάλλον του. Στα πλαίσια αυτά έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα «Όραση 2020 – Δικαίωμα στην Όραση» με σκοπό τον περιορισμό και την εξάλειψη της τύφλωσης μέχρι το έτος 2020.

Σε 40 – 45 εκατομμύρια ανέρχονται οι τυφλοί σε όλον τον κόσμο, ενώ 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειω­μένη όραση. Εκτιμάται ότι 19 εκατομ­μύρια παιδιά έχουν μειωμένη όραση. Το 80% των περιστατικών τύφλωσης είναι περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί με κατάλληλες παρεμβάσεις ή προληπτικά μέτρα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Το 82% των τυφλών ατόμων είναι άνω των 50 ετών. Τα 2/3 των τυφλών είναι γυναίκες και κορίτσια, καθώς έχουν δυσκολότε­ρη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Σε αρ­κετά μέρη οι άντρες έχουν δύο φορές καλύτερη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο σε σχέση με το γυναικείο πληθυσμό. Το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι άτομα τυφλά ή με προβλήματα όρασης. Οφθαλμολογική εξέταση και γυαλιά θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή 153 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο καταρράκτης, η κύρια αιτία τύφλω­σης, είναι ιάσιμη.

 Ο γυναικείος πληθυ­σμός λόγω κοινωνικόοικονομικών παραγόντων χειρουργείται για καταρ­ράκτη λιγότερο σε σχέση με τον αν­δρικό πληθυσμό. Οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο είναι τυφλοί, λόγω μη διορθωμένης διαθλα­στικής ανωμαλίας. Μια απλή οφθαλμολογική εξέταση και γυαλιά θα μπορούσε να αποκαταστήσει την όραση στους περισσό­τερους από αυτούς.

Στο πρόγραμμα Όραση 2020 έχουν τεθεί νόσοι – στόχοι με σκοπό την πρόληψη και τη θε­ραπεία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η σει­ρά κατάταξης έχει ως εξής:

  • Καταρράκτης
  • Διαθλαστικές ανωμαλίες
  • Τράχωμα
  • Παιδική τύφλωση
  • Χαμηλή όραση
  • Ογκοκέρκωση
  • Γλαύκωμα
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
  • Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Καταρράκτης: 48% των περι­στατικών τύφλωσης οφείλονται σε καταρράκτη. Η αντιμετώπι­σή του είναι στα περισσότερα εθνικά σχέδια για πρόληψη της τύφλωσης. Στόχος είναι να παρέχονται χειρουργικές υπη­ρεσίες χωρίς καθυστέρηση, σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με δίκαιο τρόπο, προσιτή τιμή για όλους και υψηλό ποσοστό επι­τυχίας όσον αφορά στο οπτικό απο­τέλεσμα και τη βελτίωση ποιότητας ζωής.

Διαθλαστικές ανωμαλίες: Η μυω­πία η υπερμετρωπία ο αστιγματι­σμός και η πρεσβυωπία έχουν ως αποτέλεσμα την κακή εστίαση του ειδώλου στον αμφιβληστροειδή. Επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικι­ών και εθνικοτήτων και αποτελούν την κύρια αιτία μείωσης της όρασης.

Οδηγούν σε χαμένες ευκαιρίες εκ­παίδευσης μείωση της παραγωγικό­τητας και κακή ποιότητα ζωής. 150 εκατομμύρια άνθρωποι εμφανίζουν μειωμένη όραση λόγω μη διορθω­μένης διαθλαστικής ανωμαλίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί την κύ­ρια αιτία χαμηλής όρασης σε παιδιά 5-15 ετών. Στόχος είναι η ανίχνευ­ση των ασθενών, η οφθαλμολογική εξέταση, ο διαθλαστικός έλεγχος, η παροχή της διόρθωσης (γυαλιά) και, στη συνέχεια, η επισκευή ή αντικα­τάσταση αυτών, εάν χρειαστεί.

Τράχωμα: Η πιο κοινή μολυσματική αιτία τύφλωσης. Προκαλείται από το Chlamydia Trachomatis. Η νόσος εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και, έπειτα από επαναλαμβανόμενα επεισόδια, οδηγεί σε τύφλωση στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζεται κυρίως σε φτωχές κοινωνίες με κακή ύδρευση, αποχέτευση και χαμηλό βιοτικό επί­πεδο. Το Τράχωμα αποτελεί ενδημι­κή νόσο σε 55 χώρες. Σκοπός είναι να εντοπισθούν οι περιοχές με Τρά­χωμα, καθώς και η παροχή φαρμα­κευτικού υλικού και χειρουργικών υπηρεσιών για την αντιμετώπισή του.

Παιδική τύφλωση: Απαντάται συ­χνότερα σε χώρες με χαμηλό εισό­δημα. Κάθε χρόνο 500.000 παιδιά γεννιούνται τυφλά. Πολλά πεθαί­νουν στην παιδική ηλικία από την υποκείμενη νόσο (Ιλαρά, Μηνιγγίτι­δα, Ερυθρά, Προωρότητα, Γενετικές ασθένειες, Τραυματισμοί). Οι κύριες αιτίες παιδικής τύφλωσης που μπο­ρούν να αποφευχθούν είναι οι εξής: Κερατοειδοπάθειες(ουλές), συγγε­νής καταρράκτης, συγγενές γλαύ­κωμα, αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας, διαθλαστικές ανω­μαλίες, χαμηλή όραση. Σκοπός εί­ναι η παροχή υπηρεσιών υγείας για παιδιά με εμβολιασμούς, διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών και χειρουργικές επεμβάσεις.

Χαμηλή όραση: Αφορά 124 εκατομ­μύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η οπτική οξύτητα των ατόμων αυτών είναι από 2/10 έως αντίληψη φωτός με διόρθωση. Σκοπός είναι η βελτί­ωση ποιότητας ζωής με παροχή βο­ηθημάτων χαμηλής όρασης.

Ογκοκέρκωση: Λοίμωξη από το πα­ράσιτο Onchocerca volvulus. Η συ­ντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εντοπίζεται στην Αφρική με μικρό­τερες εστίες στη Λατινική Αμερική και στην Υεμένη.

Γλαύκωμα: Καταγράφονται 4,5 εκα­τομμύρια τυφλών λόγω γλαυκώμα­τος παγκοσμίως. Αποτελεί νόσο η οποία προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο και απώλεια στο οπτικό πε­δίο. Η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία, εμφανίζεται σε άτομα μεγα­λύτερα των 40 ετών.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Αφορά στο 4,8% ασθενών με τύφλωση και μειωμένη όραση παγκοσμίως. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του δια­βήτη. Κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης μειώνουν σημα­ντικά τον κίνδυνο εμφάνισης δια­βητικής αμφιβληστροειδοπάθειας , ενώ η θεραπεία της ήδη υπάρχου- σας αμφιβληστροειδοπάθειας μειώ­νει τον κίνδυνο τύφλωσης. Ποσοστά τύφλωσης ανά περιοχές λόγω ΔΑ έχουν ως εξής: 0% στην Αφρική, 3- 7% στη Νοτιοανατολική Ασία, 15 – 17% σε Αμερική και Ευρώπη.

Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς: Αποτελεί τη συχνότερη αιτία τύφλωσης στις βιομηχανικές χώρες και αφο­ρά άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών. 3 εκατομμύρια άτομα είναι τυφλά λόγω ΗΕΩ και ως το 2020 αναμένε­ται να διπλασιαστούν εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού. Παράγο­ντες κινδύνου εμφάνισης της νόσου είναι η ηλικία, η φυλή, το κάπνισμα και το οικογενειακό ιστορικό.

Η τύφλωση και η χαμηλή όραση αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή κοινωνικά θέματα υγείας.

 Η στρατηγική πρόληψης της τύφλω­σης και αποκατάστασης της όρασης συγκαταλέγονται στις πιο αποτελε­σματικές δαπάνες περίθαλψης. Για το 2011 δεν καθορίστηκε παγκόσμιο θέμα για την ημέρα της όρασης. Επιτρέπεται σε κάθε συμμετέχοντα οργανισμό να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία και να αναδείξει τους δι­κούς του.

Το δικαίωμα στην όραση αποτελεί δικαίωμα όλων μας!

τομείς προτεραιότητας, με τρόπους που θα έχουν απήχηση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Ας ευχηθούμε η υλοποίηση του προγράμματος να ολοκληρωθεί με αποτελέσματα καλύτερα από τις αρ­χικές προσδοκίες. Ας ευχηθούμε για λιγότερους τυφλούς ανθρώπους και περισσότερα παιδιά να μεγαλώνουν με υγιή μάτια. «Μια εικόνα αξίζει χί­λιες λέξεις» και την εικόνα αυτήν την αξίζει κάθε άνθρωπος στη γη ξεχω­ριστά.